Termes i condicions d’ús

Introducció

Gràcies per escollir Sagrera Advocats. Mitjançant l’accés a aquest lloc web i a les adreces URL derivades de www.sagreraadvocats.cat (en endavant els «llocs web»), atorgueu un contracte vinculant amb la nostra entitat; el vostre contracte amb nosaltres inclou la vostra acceptació d’aquests «Termes i condicions d’ús» i de la nostra «Política de privacitat». Si no esteu d’acord amb qualsevol dels termes, us convidem a abandonar aquests llocs web.

Els llocs web són titularitat de Francesc Sagrera Ribert, la raó social de la qual és Sagrera Advocats , amb seu a Barcelona, 08010, Barcelona, amb N.I.F núm. 38501458-X, amb el núm. de telèfon 933 176 160 i amb l’adreça de correu electrònic info@sagreraadvocats.cat.

És obligació de l’usuari llegir aquestes condicions d’ús dels llocs web, que es consideren vigents i per tant aplicables. Recomanem als usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents «Termes i condicions d’ús» per tenir-los a disposició, si bé aquesta informació està en tot moment disponible a www.sagreraadvocats.cat Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents en el mercat.

Per poder navegar pels llocs web, l’usuari ha de:

  • Tenir 18 o més anys, o tenir-ne 16 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor en aquests termes.
  • Tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb Francesc Sagrera Ribert i que cap llei aplicable ho prohibeixi.
  • Garantir que tota informació que proporcioni a Francesc Sagrera Ribert sigui veraç, precisa i completa, i acceptar que així sigui en tot moment.

Objecte

Els presents termes i condicions d’ús són objecte de la regulació de la navegació, accés i ús dels llocs web i de la seva informació (browsing, és a dir, donar una ullada a un espai amb el propòsit de reconèixer-hi objectes); aquesta conducta fàctica comporta l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació dels termes, condicions i advertències recollits aquí. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, pel que fa als termes aquí establerts, sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives de compliment obligatori. Francesc Sagrera Ribert adverteix a l’usuari que si està en desacord amb els termes presents en aquest document haurà d’abstenir-se d’accedir als llocs web i abandonar immediatament aquesta pàgina.

Francesc Sagrera Ribert declara que els seus llocs web proporcionen una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari ho reconeix i es declara com a persona física o jurídica que assumeix la seva responsabilitat en els usos i pràctiques que realitzi dins els llocs web de Francesc Sagrera Ribert.

Directrius de l’usuari

Francesc Sagrera Ribert ha establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi als seus llocs web, així com quan contracti els seus serveis.

Directrius d’accés als llocs web:

Per accedir als llocs web, l’usuari ha de tenir accés a la xarxa Internet abonant les tarifes pertinents i disposant de l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per realitzar la connexió: un terminal que sigui adequat per fer-ho (ordinador, telèfon mòbil, tauleta tàctil, etc.) i un mòdem o altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
El correcte accés i ús a determinats continguts i serveis dels llocs web pot implicar la descàrrega de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics en els dispositius informàtics de l’usuari. L’usuari és l’únic responsable de la instal·lació d’aquests elements, i Francesc Sagrera Ribert està exempta de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se’n.

Directrius d’utilització dels llocs web per part de l’usuari:

L’usuari es compromet a respectar les condicions dels llocs web i utilitzar els serveis i continguts que aquests puguin oferir de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, és a dir, a respectar els continguts expressats en aquest text sense causar danys a Francesc Sagrera Ribert ni a tercers i a no procedir en cap cas a examinar o exercitar cap tipus de control sobre aquestes pàgines.
L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de Francesc Sagrera Ribert, així com d’introduir programes, virus, Macros, applets, controls ActiveX o altres dispositius lògics o seqüències de caràcters que siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.
Francesc Sagrera Ribert es reserva el dret de denegar o retirar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés als seus llocs web o serveis a aquells usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

Limitació de responsabilitat de Francesc Xavier Sagrera Ribert en l’ús dels llocs web:

Francesc Sagrera Ribert fa tots els esforços necessaris per presentar la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es trobés algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Francesc Sagrera Ribert, es procediria a la seva esmena en la major brevetat possible.
Francesc Sagrera Ribert no serà responsable davant l’usuari pel que fa a:
L’eficàcia en la connexió o la velocitat d’accés als llocs web.
Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a Francesc Sagrera Ribert.
La informació introduïda pels usuaris i terceres persones aliens a Francesc Sagrera Ribert i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Francesc Sagrera Ribert no es fa responsable de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços que ofereix i no procedirà en cap cas a examinar o exercitar cap tipus de control sobre aquestes, de manera que no pot garantir la seva disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat.

Francesc Sagrera Ribert declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar als usuaris qualsevol dany que pogués derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l’usuari.

Vigència d’aquest text

Francesc Sagrera Ribert es reserva el dret de realitzar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en els continguts i les condicions d’ús dels llocs web. Durant el temps en què aquestes condicions d’ús es trobin publicades, les modificacions podran dur-se a terme per qualsevol forma admissible en dret i, fins que no siguin modificades per altres lleis posteriors, seran de compliment obligatori als llocs web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques (registrades o no) i mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web són de titularitat originària o derivada de Francesc Sagrera Ribert. Conseqüentment, són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, amb la qual cosa els són també aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els camps citats com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o ús, ja sigui total o parcial, dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de Francesc Sagrera Ribert.

Legislació aplicable i jurisdicció

Francesc Sagrera Ribert es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les condicions presents.

Les parts acorden voluntàriament que la relació entre l’usuari i Francesc Sagrera Ribert es regirà per la normativa espanyola vigent, i els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre ells.