Les presents Condicions Generals de Contractació -ara endavant CGC-, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la nostra web: www.sagreraadvocats.cat, propietat de Francesc Sagrera Ribert, societat espanyola, amb NIF 38501458-X, i ubicat a Pau Claris, 70, 08010, Barcelona – Espanya.

Els usuaris que facin compres a www.sagreraadvocats.cat accepten plenament les presents CGC i hi quedaran vinculats, tal com si fossin escrites en el moment de contractació/compra.

És requisit indispensable la lectura i l’acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.sagreraadvocats.cat.

Francesc Sagrera Ribert es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense avís previ. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i les condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. Això no obstant, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Una vegada formalitzada la comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent i, des d’aquell instant, els preus i les condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’acord exprés dels dos contractants. El castellà serà la llengua utilitzada per formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà i l’usuari hi tindrà accés a la zona de client.

Els preus mostrats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) legalment aplicable i s’indiquen en euros. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, els preus indicats no inclouen les despeses d’enviament.

Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En aquest sentit, aquelles empreses, professionals, autònoms i organismes públics exonerats en el sentit indicat, hauran d’acreditar obligatòriament a Francesc Sagrera Ribert, mitjançant els certificats que estableix el Reial decret llei, que estan dins dels supòsits d’exempció de cànon per poder aplicar-los legalment.