Introducció

Tot seguit us informem de la política de privacitat de Francesc Sagrera Ribert, d’acord amb la normativa del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant «RGPD»).

Entitat responsable

La persona responsable de la protecció de dades és qui s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades; entre les seves funcions hi ha la de protegir les dades personals que hàgiu proporcionat a Francesc Sagrera Ribert. Si teniu qualsevol dubte, consulta o petició sobre el tema, li podeu escriure a info@sagreraadvocats.cat.

Sagrera Advocats està constituïda segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOG 2423, d’1 de juliol) i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Els llocs web i adreces URL derivades de www.sagreraadvocats.cat (en endavant «llocs web») són responsabilitat de Francesc Sagrera Ribert, i la informació que s’hi pugui recaptar s’incorporarà en els seus sistemes de tractament.

Persona responsable

La persona responsable de la protecció de dades és qui s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades; entre les seves funcions hi ha la de protegir les dades personals que hàgiu proporcionat a Francesc Sagrera Ribert. Si teniu qualsevol dubte, consulta o petició sobre el tema, li podeu escriure a info@sagreraadvocats.cat.

Limitació de responsabilitat

Francesc Sagrera Ribert és responsable únicament de la informació que obté amb prèvia sol·licitud dels usuaris dels seus llocs web, i no de cap altra informació personal que de manera eventual aquests poguessin cedir, transmetre o facilitar mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Transparència

Des de Sagrera Advocats intentem proporcionar als interessats una informació transparent i concisa, en un llenguatge clar i senzill, pel que fa tant a les condicions del tractament de les seves dades com a les respostes a l’exercici dels seus drets.

Tractament i conservació de les dades personals

L’objectiu de Francesc Sagrera Ribert es que el client quedi satisfet en tots els serveis que li posem a l’abast, per tant, les dades personals que els usuaris proporcionin als llocs web es faran servir exclusivament per gestionar les seves inscripcions als cursos de Sagrera Advocats i per fer-los arribar informació sobre els serveis que ofereix Sagrera Advocats.

La base que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim: es considera que, com a interessats en els serveis de Francesc Sagrera Ribert, els usuaris donen el seu consentiment pel que fa a l’esmentat tractament de les seves dades personals i a l’ús de cookies en els llocs web. Això implica que:
Les dades seran conservades mentre perduri el consentiment dels usuaris, excepte en aquells casos en què Francesc Sagrera Ribert estigui obligada legalment a conservar-les.
D’acord amb els drets que els confereix la normativa vigent en protecció de dades, els usuaris podran dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que considerin oportuna, així com per exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Quan un usuari comuniqui a Francesc Sagrera Ribert que vol deixar d’aparèixer en els seus fitxers, s’eliminaran totes les seves dades que no siguin estrictament necessàries per completar les gestions administratives i acadèmiques dels cursos de Francesc Sagrera Ribert a què s’hagi inscrit.

Totes les dades es desen en els servidors de Francesc Sagrera Ribert o contractats per aquesta, en territori espanyol.

El mer accés als llocs web, així com a qualsevol dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privacitat, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que Francesc Sagrera Ribert posi a disposició dels usuaris. Per tant, és obligatori acceptar i complir aquesta política de privacitat abans d’accedir als llocs web o contractar un servei de Francesc Sagrera Ribert.

L’usuari accepta que la navegació pels llocs web comporta la recollida i tractament de les seves dades en els fitxers de Francesc Sagrera Ribert. Per tal que l’usuari sigui conscient de quina serà la informació recopilada, com serà tractada i en quines circumstàncies es comunicarà, Francesc Sagrera Ribert es compromet a actualitzar en aquesta pàgina els canvis que s’efectuïn en la política de privacitat, així com a anunciar-los en qualsevol altre lloc que consideri apropiat.

Comunicació a tercers

Francesc Sagrera Ribert no cedirà les dades personals de l’usuari a tercers, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Informació sobre drets dels interessats i seguretat de la informació

D’acord amb el que estableix per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), Francesc Sagrera Ribert es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de l’usuari tenint en compte els riscos que acompanyen el seu tractament.

A més a més, en cas que l’usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims, i no Francesc Sagrera Ribert, els responsables de les dades de caràcter personal i els que hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en el paràgraf anterior.

Drets ARCO

D’acord amb el capítol 3 del RGPD, totes les persones poden exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) amb relació a les seves dades personals, de manera que totes les entitats estan obligades a garantir-ne el compliment. Així, respecte a Francesc Sagrera Ribert, a través del canal d’atenció info@sagreraadvocats.cat l’usuari pot exercir qualsevol dels drets següents (cliqueu-hi a sobre per descarregar-vos el model de sol·licitud):

  • Dret d’Accés: podeu consultar les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers.
  • Dret de Rectificació: podeu demanar-nos que modifiquem les vostres dades personals si són inexactes.
  • Dret de Cancel·lació o supressió: podeu demanar-nos que eliminem les vostres dades personals dels nostres fitxers.
  • Dret d’Oposició: podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per part de Francesc Sagrera Ribert, sempre que hi hagi un motiu legítim i fonamentat per fer-ho.

L’usuari garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació tant a Francesc Sagrera Ribert com a tercers.

Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Francesc Sagrera Ribert sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment exprés (i aquest, si així ho desitja, l’hi prestarà) per poder fer ús de les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació sobre el lloc web i diferents ofertes i promocions relacionades.

Dins cada comunicació comercial de Francesc Sagrera Ribert es facilitarà a l’usuari un enllaç que li permetrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre-les.

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals de l’usuari, Francesc Sagrera Ribert ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.